ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ

 

 

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διεξάγει τις υποθέσεις στο δικαστήριο αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Προσωπική συμμετοχή στην υπόθεση του πολίτη δεν του στερεί το δικαίωμα να έχει σχέση με έναν εκπρόσωπο. Επιχειρησιακές οργανώσεις οδηγούν στο δικαστήριο τους όργανα, ισχύουν εντός εξουσίες που παρέχονται από το νόμο, με άλλα κανονισμούς ή τα χαρτιά της συγχώνευσης, είτε εκπρόσωποι. Αρμοδιότητες οργάνων, τις κορυφαίες επιχειρησιακές οργανώσεις που υποστηρίζονται από τα έγγραφα που πιστοποιούν την επίσημη θέση τους εκπροσώπους τους, και εάν είναι απαραίτητο τα χαρτιά της συγχώνευσης.Από το όνομα οργάνωση στο δικαστήριο ενεργεί ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιτροπής.

 

Εκπροσώπους στο δικαστήριο μπορεί να τα άτομα που έχουν κατάλληλα διακοσμημένα εξουσίες για τη διαχείριση της υπόθεσης, εκτός από τα ακόλουθα πρόσωπα (εκτός από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων φορέων ή των νόμιμων εκπροσώπων του):

 

ο δικαστής;

ο ερευνητής;

ο εισαγγελέας.

 

Σύμφωνα νομοθεσία, το δικαστήριο διορίζει δικηγόρο ως εκπρόσωπος σε περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου του ο εναγόμενος, τη θέση του οποίου είναι άγνωστο, καθώς και σε άλλες προβλέπονται από το νόμο περιπτώσεις.